דרופל, ג'ומלה, קוד פתוח והחברה האנושית

מערכות ניהול תוכן (דוגמת דרופל - Drupal וג'ומלה - Joomla) כרכיב טכנולוגי, התפתחו ומתפתחות בדומה ובמקביל לחברה האנושית בצורה אבולוציונית.
אין זה מפתיע, שכן מערכות ניהול תוכן והטכנולוגיה ככלל נוצרו על ידי החברה האנושית ובאות לשרתה.

לאורך התהליך האבולוציוני של החברה האנושית בוצעו מספר רב של ניסיונות שמטרתם, מציאת השיטה הטובה ביותר לניהול החברה וניהול התפתחותה.

החל ממשקים אוטרקיים שבהם התבצע הייצור של כל צרכיהם של חברי המשק על ידי חברי המשק, דרך שווקים משוכללים שנוהלו בדכים שונות,
דרך שליט עריץ שניתב וקבע את החוקים,במקרים רבים לתועלתו האישית, שיטות ממשל שונות שביניהן השיטה הסוציאליסטית (כולם שווים ותורמים על פי יכולתם) 
ועד השיטה הנפוצה ביותר כיום בעולם המערבי והיא השיטה הקפיטליסטית על צורותיה השונות ובעוצמות משתנות.

כיום ובייחוד לאחר המשבר הכלכלי האחרון, מתחזקים הקולות הקוראים לאיזון. הדעה הרווחת היא כי כוחה של הקהילה מעצים את הפרט וכי לכולם צריכה להיות 
גישה למשאבים שיאפשרו להם להביא לידי ביטוי את יכולותיהם שבסופו של דבר יתרמו לכלל הקהילה, בד בבד עם רגולציה וסטנזרטיזציה שתסדיר את השוק והקהילה.

במובן זה, מערכות ניהול תוכן (דרופל - Drupal, ג'ומלה - Joomla ואחרות) כרכיב טכנולוגי אינן שונות בהרבה. גם הן בתחילת דרכן היו נגישות למתי מעט וגם הן התרחבו באופן שבו עדיין שלטו, אפיינו וקבעו את צורתן המעטים, מעטים מדי.

התרחבותה של הטכנולוגיה אפשרה לציבור רחב יותר להשיג משאבים שלפנים היו בלתי מושגים מבחינתו (דוגמא טובה לכך היא המהפיכה התעשייתית באנגליה)
וראו איזה פלא, עובדה זו לא רק שלא פגעה ברווחתם של אלו שבעבר שלטו במשאבים אלא אף שיפרה מעמדם וכוחם ובמקביל שיפרה את מצבה של כלל הקהילה.

אם מביטים בהתפתחות עולם התוכנה מזהים קווים מקבילים לאותה התפתחות.
בתחילת הדרך, הייתה זו טכנולוגיה שהייתה נחלתם של מעטים ובהדרגה התפשטה לאוכלוסיות נרחבות יותר ויותר ואפשרה להם להביא את יכולותיהן לידי ביטוי ובכך לקדם את הקהילה כולה.
התפתוחתה של הטכנולוגיה נקבעה במרביתה על ידי מעטים (חברות בעיקר) ששלטו בתחום על ידי מומחיותם וקבעו בדרכים רבות כיצד תבוא הטכנולוגיה לידי ביטוי בשימוש בה.

אותם מעטים קבעו את תצורת הטכנולוגיה ותנאי השימוש בה ואילצו למעשה את מרבית האוכלוסיה להשתמש בטכנולוגיה על פי סדרת תכתיבים. (לעיניינו - מערכות ניהול תוכן, מבנה ושיטת עבודה של המערכות הללו שפותחו על ידי חברות מסחריות ללא יכולת של הצרכנים לקבוע כיצד תראה המערכת ומה יהיו רכיביה. בניגוד גמור למתרחש במערכות ניהול תוכן של קוד פתוח דוגמת דרופל - Drupal וג'ומלה - Joomla).

אך כפי שציינו, גם הטכנולוגיה מתפתחת בצורה אבולוציונית ולפני כ 30 שנה לערך החלה תנועה שקראה לשינוי המשוואה ולמעשה ביקשה שינוי חברתי, שבו הנגישות לטכנולוגיה תהיה גדולה יותר וכי לא יוכתבו תנאים מגבילים על ידי "בעלי האמצעים".

אותה תנועה היא תנועת ה"תוכנה החופשית" או בהמשך "הקוד הפתוח" שבראשיתה נהגתה וקודמה על ידי ריצ'ארד סטולמן שהוא אבי מערכת ההפעלה Linux.

משם ואילך זו הייתה רכבת שלא ניתנת לעצירה.

כיום, גם החברות שבעבר נצבעו בצבעים "עריציים", כגון IBM ו SUN מקדמות את הקוד הפתוח מתוך הבנה שזו מגמה שלא תיעצר וכי בסופו של דבר היא לטובתם באותה מידה שהיא טובה לקהילה. (המודל העסקי ישתנה בהתאם )

במסגרת זו, הופיעו לאורך השנים האחרונות מספר תשתיות קוד פתוח ואנו מתרכזים באלו המכוונות לעולם האינטרנט שבו מדובר בעיקר במערכות ניהול תוכן כדוגמת דרופל - Drupal וג'ומלה - Joomla.

לא נסקור את ההיסטוריה של התפתחות זו אלא נדלג מספר שלבים ונגיע לימינו אנו שבהם בולטות מספר מערכות ניהול תוכן\ קוד פתוח המשמשות כאמצעי רב עוצמה להעצמת הקהילה ככלל ומממשות הלכה למעשה את רעיון האבולוציה של הטכנולוגיה ממש כמו זו של החברה האנושית.

2 מאותן מערכות הן : ג'ומלה (Joomla) ו דרופל (Drupal). 
מערכות אלו, ללא התייחסות להבדלים ביניהן, מאפשרות ביזור של השליטה והגדלת הנגישות לטכנולוגיה ובכך מקדמות הן את הטכנולוגיה והן את החברה.

אם כן, אנו עדים להיסטוריה קטנה המתרחשת לנגד עינינו שבה מהלך טכנולוגי היסטורי משתלב בתהליכים חברתיים כפי שקורה לעיתים קרובות.
ניתן רק לשער עד להיכן המהפיכה הזו תגיע.